• Tomita Jusuke I, moved from Komi, Chita city to Nagoya to establish operations.